Projekty

Na przełomie kwietnia i maja 2017 r. 6 członków Stowarzyszenia Szanse uczestniczyło          w trzecim kursie w ramach Projektu „Kwalifikacje po EUropejsku” – wzmocnienie kompetencji kluczowych członków Stowarzyszenia SZANSE poprzez edukację w instytucjach szkoleniowych UE.

Był to kurs języka angielskiego, odbywający się w Szkole językowej EASY SCHOOL OF LANGUAGES ( http://www.easysl.com ), która posiada swoją siedzibę w stolicy Malty, Valletta. Szkoła oferuje cykliczne kursy dla różnych grup wiekowych, na różnych poziomach znajomości języka angielskiego, począwszy od stopnia podstawowego po szkolenia zaawansowane prowadzące do uzyskania uznawanych międzynarodowo certyfikatów językowych. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania oraz nowoczesnych narzędzi, jak e-learning.

Szkoła EASY School of Languages posiada ok.10 lat doświadczenia w organizacji kursów językowych, wszyscy trenerzy/nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje potwierdzone dyplomami studiów wyższych oraz licznymi certyfikatami zawodowymi, co gwarantuje wysoką jakość organizowanych szkoleń językowych, jak potwierdzają to również bardzo pozytywne referencje, jakie posiada EASY School of Languages  Valletta.

Wszyscy nauczyciele posiadają europejskie certyfikaty potwierdzające ich kwalifikacje          w zakresie znajomości i metodyki nauczania języka angielskiego, takie jak: Cambridge CELTA i DELTA, Trinity Dip.TESOL, Certyfikat TESOL, B.A, B.ED oraz kwalifikacje o stopniu M.A.. Uczestniczą ponadto w kształceniu ustawicznym doskonaląc swoje umiejętności językowe na seminariach i warsztatach dla nauczycieli organizowanych w środowisku lokalnym oraz formach doskonalenia za granicą. Wzbogacają swoją wiedzę i metody uczenia się i nauczania języka angielskiego, w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów w szkoleniu.

Od roku 2014 Szkoła EASY posiada ofertę kursową uwzględniającą wymogi Programu Erasmus+ w zakresie treści oraz ilości planowanych godzin nauki języka angielskiego dla uczestników projektów z krajów UE.

 

O wyborze Malty jako miejsca kursu języka angielskiego zdecydowały następujące czynniki:

– bardzo dobre tradycje Malty jako kraju licznych szkół języka angielskiego,

– język angielski jako język urzędowy tego kraju, obok maltańskiego, używanego przez mieszkańców na co dzień,

– nauka języka angielskiego w środowisku osób z całego świata, przez wiele godzin w ciągu całego dnia – podczas nauki i przerw w szkole, zakupów i zwiedzania miasta w czasie wolnym.

 

Takie sytuacje wymagały rozmów wyłącznie w języku angielskim. Udział w 2-tygodniowym intensywnym kursie stworzył dużą szansę poprawy znajomości języka angielskiego podczas zajęć z lektorem oraz w czasie wolnym. Wybór szkoły i nauka z uczestnikami z różnych krajów europejskich oraz innych kontynentów dała możliwość poznawania różnorodnych kultur, innych zwyczajów i mentalności, które uczą otwartości i tolerancji. Przebywanie w tak zróżnicowanym środowisku i nabyte doświadczenia kulturowe przyczyniają się zawsze do umiędzynarodowienia organizacji oraz nadania europejskiego wymiaru instytucji.

Informacje otrzymywane przed rozpoczęciem tej mobilności oraz dostępne na stronie internetowej Szkoły Easy School of Languages in Valletta potwierdziły się podczas udziału w ww. kursie, który został oceniony bardzo pozytywnie przez jego uczestników za wysoką jakość, rzetelność pracy nauczycieli oraz bardzo życzliwą atmosferę wszystkich współpracowników Szkoły sprzyjającą nauce języka angielskiego. Te dwa tygodnie nauki angielskiego szybko zlikwidowały bariery językowe i obawy przed mówieniem po angielsku, jakie każdy z uczestników odczuwał zapewne wcześniej. Było to możliwe dzięki podniesieniu poziomu znajomości języka na zajęciach, ale także dzięki pozalekcyjnym rozmowom w szkolnej kafejce i na tarasie z widokiem na port na V piętrze Szkoły, gdzie podczas 30- minutowej przerwy było „bardzo międzynarodowo i gwarnie”, a rozmowy i codzienne spotkania były sympatyczne i bezpośrednie, niezależnie od różnic wiekowych i kulturowych uczestników. Postęp w umiejętnościach językowych był szybki i zauważalny w codziennych sytuacjach w czasie wolnym. Dlatego, zadowoleni jesteśmy bardzo z tej możliwości, która była możliwa dzięki naszemu Projektowi współfinansowanemu ze środków UE, poprzez instytucję pośredniczącą – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, z Programu Erasmus+!

 

 

eu

 

Projekt współfinansowany w ramach Programu

Unii Europejskiej ERASMUS+

 

 

 Publikacja  została  zrealizowana  przy  wsparciu  finansowym  Komisji  Europejskiej.  Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa   Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 
PUBLIKACJA BEZPŁATNA


 

W III kwartale 2016 r. 7 członków Stowarzyszenia Szanse uczestniczyło w drugim kursie w ramach Projektu „Kwalifikacje po EUropejsku” – wzmocnienie kompetencji kluczowych członków Stowarzyszenia SZANSE poprzez edukację w instytucjach szkoleniowych UE.

Był to kurs z zakresu technologii informatycznych, a treści szkolenia realizowały jedno z zadań przewidzianych w Europejskim Planie Rozwoju Stowarzyszenia Szanse, w którym wskazano potrzebę doskonalenia kompetencji informatycznych członków organizacji. Ta mobilność realizowana była przez kluczowych członków Stowarzyszenia Szanse, a kurs odbył się w Centrum Szkoleniowym alfatraining (http://www.alfatraining.de) w Karlsruhe, w Niemczech.

Filozofią „sukcesu alfatraining” jest dążenie do najwyższej jakości w nauczaniu, dążenie do bycia w „czołówce technologii”. Kursy prowadzone w alfatraining dostarczają nowoczesnej wiedzy zawodowej, a szkolenia praktyczne mają za zadanie pomagać w uzyskiwaniu nowych kwalifikacji na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. W ramach swojej oferty kursowej trenerzy z alfatraining prowadzą ukierunkowane działania odpowiadające potrzebom gospodarki, w celu umożliwienia szybkiego włączenia do pierwotnego rynku pracy i bezpieczeństwa pracy, poprzez uzyskanie wysokich kwalifikacji zawodowych. Te czynniki sprawiły, że trenerzy z alfatraining zapewnili wysoką jakość szkolenia w ramach realizowanego kursu dla uczestników z Polski.

Kurs w Firmie alfatraining w zakresie IT i Platformy Moodle odpowiadał na potrzeby członków Stowarzyszenia Szanse. Ujęto w nim znane powszechnie programy (MS Word, MS Excel, MS Power Point), których znajomość została utrwalona i udoskonalona w trakcie 2-tygodniowego kursu. Nowym, bardzo ważnym elementem stosowanym coraz powszechniej  w edukacji, w tym w edukacji pozaformalnej dorosłych, była wiedza i umiejętności  z zakresu  e-learning, blended learning oraz teoretyczne i praktyczne zajęcia w zakresie Platformy Moodle. Trenerzy Firmy alfatrraining posiadają doświadczenie w tym zakresie i przygotowany przez alfatraining kurs zawierał wyżej wymienione moduły. Dodatkowym elementem podnoszącym kompetencje uczestników kursu było zapoznanie się ze słownictwem fachowym z zakresu IT w języku niemieckim oraz w języku angielskim. Poza tym aktywny udział w kursie, wykonywanie zadań pod kierunkiem trenerów z Firmy alfatraining, dyskusje w pracy zespołowej, a następnie podsumowanie pracy własnej, które odbyło się na zakończenie kursu w formie prezentacji na forum grupy miało pozytywny wpływ na doskonalenie umiejętności językowych uczestników reprezentujących Stowarzyszenie Szanse. Wszyscy uczestnicy kursu w Niemczech znają język angielski i niemiecki i mogli bezproblemowo realizować program kursu wykorzystując swoje umiejętności w zakresie tych języków obcych, wzbogacając swoje słownictwo fachowe z zakresu technologii informatycznych i Platformy Moodle.

W ramach ww. kursu w Niemczech uczestnicy  ze Stowarzyszenia Szanse zwiedzili wraz z trenerami alfatraining Centrum Sztuki i Technologii Medialnej w Karlsruhe http://zkm.de/ , które  posiada największy zbiór interaktywnych dzieł sztuki medialnej na świecie, gdzie  konsekwentnie łączone są ze sobą sztuka i nowe media.

Placówka ta jest pierwszym muzeum zrealizowanym w całkowicie interaktywnej koncepcji,  skupia się na prezentowaniu twórczości nowego gatunku interaktywnych sztuk medialnych, przedstawianiu i precyzowaniu sposobów ich oddziaływania. Instalacje i środowiska systemowe prowadzą zwiedzających przez rozmaite strategie i ukazują, w jaki sposób kreatywnie korzystać z nowych technologii.

Możliwość zwiedzenie Centrum Sztuki Technologii Medialnej w Karlsruhe była ciekawym doświadczeniem dla uczestników kursu i jednocześnie doskonałym uzupełnieniem treści szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych.

 

logo EU

  Współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej

   ERASMUS+

 

Publikacja  została  zrealizowana  przy  wsparciu  finansowym  Komisji  Europejskiej.  Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa   Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 
PUBLIKACJA BEZPŁATNA


 

W ramach Projektu z Programu Erasmus +, Edukacja dorosłych:„Kwalifikacje po EUropejsku” – wzmocnienie kompetencji kluczowych członków Stowarzyszenia SZANSE poprzez edukację w instytucjach szkoleniowych UE, odbyło się pierwsze szkolenie zagraniczne:

– z zakresu European Communication Certificate®

Jedna osoba spośród członków Stowarzyszenia SZANSE uczestniczyła w III i IV kwartale 2015 r. w szkoleniu z zakresu kompetencji komunikacyjnych: ECo-C – European Communication Certificate®.

Szkolenie odbyło się w Akademie Riegersburg z siedzibą w Fürstenfeld w Austrii, w Kraju Związkowym Styria (http://www.akademie-riegersburg.at. Szkolenie zawierało IV moduły: „Komunikacja, Autoprezentacja, Praca zespołowa, Zarządzanie konfliktem” i poprzedzone zostało pracą własną na podstawie przysłanych podręczników oraz dostępu do platformy on-line umożliwiającej sprawdzenie nabytej wiedzy w formie testów.

Program szkolenia ECo-C® opracowany został w roku 2002, przyjmując za swoją podstawę Strategię Lizbońską w celu wsparcia obywateli w zakresie:

– zdolności do podejmowania zatrudnienia, elastyczności, kreatywności i umiejętności podejmowania współzawodnictwa

– wzmocnienia procesu „uczenia się przez całe życie” w celu rozwoju osobistego – wkładu w zakresie współpracy na rzecz rozwoju społeczeństwa – w tym równości płci

– włączenia osób ze specjalnymi potrzebami

Austriacka Akademia Riegersburg oferuje w swojej ofercie szkolenia z zakresu tych kompetencji kluczowych, należących również do głównych priorytetów Strategii Europa 2020, jako tzw. „myślenie przedsiębiorcze” – business skills, przyczyniając się do rozwoju kompetencji społecznych oraz wzmacniania i rozwoju potencjału pracowników przedsiębiorstw w świecie dużej konkurencji.

W szkoleniu uczestniczyło 8 osób – grupa zróżnicowana wiekowo i narodowościowo: przedstawiciele Austrii, 2 osoby z Niemiec, w tym jedna pracująca od kilku lat w krajach azjatyckich oraz 1 przedstawicielka z Polski. Trenerzy z Akademii Riegersburg, Państwo Louisa i Karl Forstner z wielkim zaangażowaniem prowadzili zajęcia teoretyczne urozmaicone licznymi ćwiczeniami praktycznymi. Dzięki nim treści prowadzące do uzyskania Certyfikatu ECo-C® były łatwiejsze do opanowania, a jednocześnie stwarzały okazję do poznania się, komunikowania, integracji osób z różnych krajów UE oraz nawiązania więzi wśród członków tej międzynarodowej grupy. Już podczas szkolenia możliwym stało się stworzenie dobrego zespołu. W czasie wolnym,   w przerwach i podczas wspólnych posiłków, również w zajęciach poza siedzibą, wśród przyrody, wymieniano osobiste spostrzeżenia, a podczas „Autoprezentacji” przygotowanej pod kierunkiem Trenerów wszyscy uczestnicy przedstawiali swoje osobiste doświadczenia zawodowe, zainteresowania i pasje oraz kraje, które reprezentowali. Treści szkolenia z zakresu tematów: „Komunikacja, Autoprezentacja, Praca zespołowa, Zarządzanie konfliktem” pozwoliło uczestnikom/uczestniczkom na poznanie zasad, które wprowadzać będą w swoim życiu prywatnym              i zawodowym.

Przedstawicielka Stowarzyszenia SZANSE przekazuje te doświadczenia i nabyte umiejętności innym członkom Stowarzyszenia. Dobrą okazją upowszechniania rezultatów tej części Projektu p.t.„Kwalifikacje po Europejsku” oraz do propagowania treści z zakresu kompetencji komunikacyjnych jest szkolenie z zakresu „Praca zespołowa” oraz „Komunikacja” zorganizowane dla Zarządu Stowarzyszenia SZANSE oraz dla 7 uczestników planujących udział w kolejnej mobilności – szkoleniu, które odbędzie się w Niemczech, w sierpniu 2016 roku.

PUBLIKACJE

Szkolenie z zakresu kompetencji komunikacyjnych European Communication Certificate® zawiera następujące zagadnienia: Komunikacja, Autoprezentacja, Praca zespołowa, Zarządzanie konfliktem. Motto i hasło główne to: „W świecie pełnym informacji nie możesz nie być komunikatywnym. Umiejętności miękkie-kluczem do sukcesu!”. Szkolenia z zakresu „soft skills” – jako trening komunikacji i rozwoju osobistego to największa europejska inicjatywa, której autorami są prof. Leopold Kaiblinger oraz prof. Thomas A. Bauer z Wiednia, których program poparty wiedzą naukową innych współtwórców uznawany jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a szkolenia z zakresu ECo-C prowadzone są obecnie już w 27 krajach, w tym poza UE. Podstawą do opracowania programu ECo-C było przekonanie jej autorów, iż we współczesnym świecie, w dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości obok wiedzy fachowej współczesny człowiek w szybkim tempie życia i pracy, w równie wysokim stopniu potrzebuje umiejętności z zakresu kompetencji społecznych. W maju 2014 było już ponad 100.000 absolwentów tego pożądanego, międzynarodowo uznawanego certyfikatu „Edukacja na wszystkich etapach życia – to credo przyszłości” według twórców, właścicieli firm, ludzi biznesu, młodych absolwentów oraz osób starszych na etapie ponownego wchodzenia na rynek pracy, którzy propagują szkolenia według programu ECo-C. ECo-C – Europejski Certyfikat Kompetencji Komunikacyjnych zawierał 4 moduły: Komunikacja,Autoprezentacja, Praca zespołowa, Zarządzanie konfliktem Państwo Karl i Louisa Forstner współpracują z innymi trenerami, uczestniczą lub współorganizują seminaria z udziałem fachowców wspierających rozwój i upowszechnianie tej istotnej europejskiej inicjatywy. Szkolenie odbywało się w języku niemieckim, materiały szkoleniowe to 2 podręczniki pt.: ECo-C Kompetenzbuch       (ECo-C, Podręcznik kompetencji) cz.I Moduły:Komunikacja, Autoprezentacja; cz.II Moduły: Praca zespołowa, Zarządzanie konfliktem. Są one wydane w języku niemieckim, ale Stowarzyszenie SZANSE planuje organizowanie szkoleń upowszechniających z ww. tematów dla swoich członków oraz dla zainteresowanych innych organizacji pozarządowych.

 

logo EU

  Współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej

  ERASMUS+

 

Publikacja  została  zrealizowana  przy  wsparciu  finansowym  Komisji  Europejskiej.  Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa   Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 
PUBLIKACJA BEZPŁATNA

 

Misją stowarzyszenia jest budowanie relacji współpracy i partnerstwa. Celem głównym natomiast propagowanie, rozwijanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących poprawie jakości życia. Włączamy do współpracy specjalistów dysponujących wiedzą, umiejętnościami i gotowością do działania a to wszystko dla budowy świadomego społeczeństwa aktywnego społecznie. W naszej drodze rozwoju towarzyszyło nam już wiele polskich i zagranicznych organizacji. Odzwierciedleniem aktywność są liczne inicjatywy, które zaowocowały realizacją wielu projektów.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY Z NAMI.
ZYSKUJĄC TWOJE WSPARCIE MOŻEMY ZROBIĆ JESZCZE WIĘCEJ …

 


O projekcie: „Kwalifikacje po EUropejsku” realizowanym w ramach programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych, Akcja 1. Mobilność kadry edukacji dorosłych.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ pozytywnie oceniła wniosek Stowarzyszenia Szanse p.t. „Kwalifikacje po EUropejsku” – wzmocnienie kompetencji kluczowych członków Stowarzyszenia Szanse poprzez edukację w instytucjach szkoleniowych UE.

 

1. ZAKRES I CEL PROJEKTU

„Kwalifikacje po Europejsku” to projekt mający na celu wzmocnienie kompetencji kluczowych członków Stowarzyszenia Szanse poprzez edukację w instytucjach szkoleniowych UE. Został on opracowany w oparciu o Europejski Plan Rozwoju organizacji. Plan ten zawiera obowiązujące priorytety europejskie, mające na celu podniesienie poziomu jakości pracy Stowarzyszenia oraz rozszerzenie współpracy międzynarodowej. Europejski Plan Rozwoju organizacji zakłada mobilność kadry zarządzającej oraz członków-instruktorów, personelu organizującego szkolenia, pracowników administracyjno-technicznych, jako jeden z elementów służących rozwojowi Stowarzyszenia jako placówki edukacji pozaformalnej dorosłych oraz podjęcia działań
w zakresie modernizacji jej oferty szkoleniowej.

Szkolenia w ramach projektu będą odbywać się w takich państwach UE jak: Austria, Malta i Niemcy. Uczestnikami zaplanowanych szkoleń będą: Prezes i Sekretarz Stowarzyszenia Szanse oraz 5 aktywnie działających członków.

W ramach projektu zaplanowane są takie szkolenia jak:

  1. Szkolenie z zakresu European Communication Certificate® w Akademii Riegersburg (Austria) – szkolenie dla 1 osoby
  2. Kurs języka angielskiego w Easy School of Languages (Malta) – szkolenie dla 6 osób
  3. Szkolenie z zakresu IT w Firmie Alfatraining (Niemcy) – szkolenie dla 7 osób

Wyjazdy na wyżej wymienione szkolenia oraz przebywanie w środowisku wielonarodowościowym przyczynią się do nadania szerszego wymiaru europejskiego Stowarzyszeniu oraz otwartości na inne kultury. Nabyta wiedza i nowe lub udoskonalone umiejętności przekazywane będą innym członkom Stowarzyszenia oraz innym odbiorcom usług oferowanych przez Stowarzyszenie. Zakłada się, że zaplanowane działania upowszechniające z zakresu wypracowanych rezultatów Projektu „Kwalifikacje po EUropejsku” będą mieć pozytywny wpływ na inne organizacje non-profit oraz na społeczność lokalną. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Okres realizacji projektu to 01.06.2015 – 31.05.2017

 

logo EU

Współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej

ERASMUS+

 


O projekcie „Współpraca międzysektorowa na rzecz rozwoju województwa podkarpackiego”.

 

1. ZAKRES I CEL PROJEKTU

Celem projektu był wzrost rozwoju regionu głównie gospodarczym i społecznym aspekcie poprzez nawiązanie współpracy z partnerami z Niemiec (DE) i Szwajcarii (CH) w tym zwłaszcza wymiana doświadczeń i informacji dotyczących sprawdzonych rozwiązań, dobrych praktyk i metodologii wypracowanych w tych państwach dotyczących współpracy międzysektorowej (NGO, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego), co stało się czynnikiem pobudzającym rozwój regionalny w województwie podkarpackim.

Projekt podzielony był na 3 kluczowe etapy:

  1. Wizyta studyjna przedstawicieli wnioskodawcy w DE
  2. Wizyta studyjna wnioskodawcy w CH
  3. Prezentacja dobrych praktyk współpracy międzysektorowej doświadczeń DE i CH i próba przeniesienia ich na grunt Polski podczas konferencji, która zostanie zorganizowana w Rzeszowie, poprowadzona będzie przez ekspertów z DE i CH.

Dzięki projektowi osoby, które reprezentują 3 sektory miały możliwość dogłębnego zapoznania się z funkcjonowaniem współpracy międzysektorowej oraz funkcjonowaniem NGO i instytucji otoczenia biznesu w DE i CH co pozwoli na efektywniejszą działalność w przyszłości. Nawiązanie partnerstw pozwoliło na realizację kolejnych projektów o charakterze międzynarodowym. Przedstawiciele 3 sektorów, którzy wzieli udział w projekcie miały możliwość zapoznania się i wprowadzenia zdobytej wiedzy w bieżącą działalności. Projekt miał na celu wsparcie współpracy wielosektorowej. Do wdrożenia celów projektu przyczyniły się dwie wizyty studyjne oraz konferencja w Rzeszowie dzięki czemu uczestnicy projektu nie tylko się zintegrowali, ale także zostali pobudzeni do twórczego myślenia oraz produktywnego wykorzystania swojego potencjału na rzecz współpracy i kojarzenia podmiotów z woj.podk.
Projekt zrealizowany był zgodnie z zasadą równości płci i równości szans, zarówno na etapie rekrutacji do projektu jak i w czasie realizacji poszczególnych zadań

 

2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Okres realizacji projektu 01.01.2014 – 31.06.2014

 

WARTOŚĆ WSPÓŁFINANSOWANIA SZWAJCARSKIEGO WYRAŻONĄ WE FRANKACH SZWAJCARSKICH

PROJEKT „WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA NA RZECZ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKRAPACKIEGO” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 25 956,44 CHF

PROJECT „WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA NA RZECZ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO” SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION.
VALUE OF CO-FINANCING: 25 956,444 CHF

 

 swiss contribution  alpine carpathian  euroregion karpacki